vivu
18-10-2016 18:41 Trả lời

Đền thế nào với số người đã chết vì xả lũ?

Gửi bình luận thành công. Báo Giao Thông xin cảm ơn bạn.
Xin vui lòng viết bằng tiếng Việt CÓ DẤU