Bộ GTVT đẩy mạnh đổi mới dịch vụ công

18/04/2018 12:49

Bộ GTVT tiếp tục cải cách bộ máy tinh gọn, cung cấp dịch vụ công với chất lượng ngày càng cao.

bộ gtvt đẩy mạnh đổi mới dịch vụ công

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công yêu cầu, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng nay (18/4), Bộ GTVT tổ chức Hội nghị phổ biến kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Trung ương và của Chính phủ nêu trên, Bộ GTVT đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ.

Kế hoạch của Bộ GTVT xác định rõ các mục tiêu và đề ra các nhiệm vụ cụ thể. Về cơ bản, đối với cơ quan hành chính, tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức; góp phần giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Đối với đơn vị sự nghiệp, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp. Góp phần giảm tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

bộ gtvt đẩy mạnh đổi mới dịch vụ công

Hội nghị được nghe phổ biến về công tác cán bộ, công tác đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường

Thứ trưởng Công yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc chủ động nghiên cứu, quán triệt tinh thần của các Nghị quyết và phổ biến tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; từ đó quyết liệt triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra. “Đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, có ý nghĩa lớn. Việc thực hiện Nghị quyết là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng. Bộ sẽ nghiêm khắc phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân không quyết liệt triển khai thực hiện”, Thứ trưởng nói.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các nội dung chính gồm công tác tổ chức, cán bộ và công tác đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, cơ chế khoán chi của các đơn vị. Ngoài ra, Vụ Tài chính phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.