Đính chính

Báo Giao thông đính chính thông tin trong bài báo "Được chủ quán gội đầu chăm sóc, khách hàng chấn thương sọ não".