1,25 triệu USD hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức

16/01/2015 12:09

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam" do ADB viện trợ không hoàn lại.

Tổng kinh phí Dự án (được thực hiện đến 2016) là 1,25 triệu USD, trong đó vốn ODA do ADB viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam 250 nghìn USD (Bộ Nội vụ bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước được giao hàng năm để thực hiện).

Khoản tài trợ sẽ giúp Bộ Nội vụ (cơ quan chủ quản dự án) bổ sung nguồn lực để xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả”; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức...

Dự án có các hoạt động chính: Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức theo ngạch và hạng viên chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; chia sẻ kinh nghiệm về quản lý sự thay đổi trong các cơ quan đơn vị.

Minh Tiến