6. Người Hy Lạp tuân theo nguyên tắc của sigá-sigá.

Sigá-sigá, có thể được dịch là làm chuyện gì đó dễ dàng, đó là phương châm mà người Hy Lạp luôn tuân theo. Mọi người ở đây nghĩ rằng họ có quyền được nghỉ ngơi nên không cần phải vội vàng. Cụm từ sigá-sigá giải thích tốc độ chậm chạp là lối sống Hy Lạp. 
6. Người Hy Lạp tuân theo nguyên tắc của sigá-sigá. Sigá-sigá, có thể được dịch là làm chuyện gì đó dễ dàng, đó là phương châm mà người Hy Lạp luôn tuân theo. Mọi người ở đây nghĩ rằng họ có quyền được nghỉ ngơi nên không cần phải vội vàng. Cụm từ sigá-sigá giải thích tốc độ chậm chạp là lối sống Hy Lạp. 
Phan Hằng (Theo Brightside)