2 tuyến sông ở Cà Mau có khả năng tiếp nhận nước thải ở mức nào?

12/04/2022 20:39

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hai tuyến sông có khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các tuyến sông, kênh thuộc nguồn nước nội tỉnh.

Ngày 12/4, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các tuyến sông, kênh thuộc nguồn nước nội tỉnh (nước mặt) trên địa bàn tỉnh.

Hai tuyến sông, kênh là sông Mương Điều và kênh xáng Lương Thế Trân để phục vụ công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2 tuyến sông ở cà mau có khả năng tiếp nhận nước thải ở mức nào?

Kênh xáng Lương Thế Trân đoạn qua TP Cà Mau.

Đối với các sông, kênh, rạch trên địa bàn chưa được phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở TN&MT hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện theo quy định pháp luật.

Sông Mương Điều có chiều dài 11km, (bắt đầu từ điểm giao với sông Gành Hào và kết thúc điểm giao với sông Đầm Dơi) đi qua địa bàn thị trấn Đầm Dơi, xã Tạ An Khương, xã Tân Trung, xã Tân Duyệt của huyện Đầm Dơi.

Tuyến này có khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số đánh giá. Cụ thể: Nitrat 123.318 kg/ngày; Amoni 2.258 kg/ngày; Phosphat 3.023 kg/ngày.

Kênh xáng Lương Thế Trân có chiều dài 10km, điểm đầu giao với sông Gành Hào và điểm kết thúc là điểm giao với sông Ông Đốc đi qua địa bàn xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau), xã Thạnh Phú, xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước).

Tuyến kênh này có khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số đánh giá. Cụ thể: Nitrat 308.309 kg/ngày; Amoni 543 kg/ngày; Phosphat 667 kg/ngày.

Gia Minh