Hầu hết các gara đều sử dụng công nghệ rửa xe an toàn, hiện đại, làm cẩn thận, uy tín để giữ khách.
Hầu hết các gara đều sử dụng công nghệ rửa xe an toàn, hiện đại, làm cẩn thận, uy tín để giữ khách.
Tạ Tôn - Khánh Linh