30/4: Các bãi tắm ở Hà Tĩnh đều an toàn

30/04/2016 08:38

Theo kết quả chỉ số quan trắc nước biển tại các bãi tắm ở Hà Tĩnh: Đều nằm trong giới hạn cho phép.

30/4: các bãi tắm ở hà tĩnh đều an toàn

Các bãi tắm ở Hà Tĩnh đều an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4

Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh vừa có kết quả quan trắc phân tích chất lượng nước biển các bãi tắm trên địa bàn Hà Tĩnh sáng 29/4/2016. 

Chỉ số quan trắc tại biển Xuân Thành (Nghi Xuân), Xuân Hải (huyện Lộc Hà), Thạch Hải (huyện Thạch Hà), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Kỳ Ninh và Mũi Đao (Kỳ Anh) đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10:2015. 

30/4: các bãi tắm ở hà tĩnh đều an toàn

Kết quả quan trắc nước biển ngày 29/4/2016

Qua kết quả quan trắc ở hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm so sánh với giá trị giới hạn quy định ở cột vùng bãi tắm, thể thao dưới nước QCVN 10 – MT: 2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển cho thấy các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép và không có dấu hiệu bất thường. 

Cụ thể, tại biển Kỳ Ninh (Kỳ Anh) độ pH là 8.4; Chất rắn hòa tan (TDS) 17300mg/l; Độ đục 8.2NTU; Chất rắn lơ lửng(TSS) 38mg/l; Amoni (NH4+_N) <0.06mg/l; Asen (As) 0.006mg/l; Sắt (Fe) <0.2mg/l… nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10:2015 

Tại Mũi Đao (Vũng Áng)  độ pH là 8.3; Chất rắn hòa tan (TDS) 22700mg/l; Độ đục 6.4NTU; Chất rắn lơ lửng(TSS) 30mg/l; Amoni (NH4+_N) <0.06mg/l; Asen (As) 0.003mg/l; Sắt (Fe) <0.2mg/l…cũng đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10:2015 

Như vậy, đến thời điểm này các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho các hoạt động tại vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Trần Lộc