34 tỷ đồng hỗ trợ xi măng thực hiện Đề án phát triển GTNT

05/07/2014 08:53

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định phân khai 100 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 đối với 17 xã có khả năng đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định phân khai 100 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 đối với 17 xã có khả năng đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015 để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư dự án đường GTNT, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và hỗ trợ xi măng cho các xã thực hiện Đề án phát triển giao thông.

Cụ thể, UBND tỉnh phân bổ cho 17 xã có khả năng đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015 là 66 tỷ đồng, trong đó huyện Bình Sơn 6 tỷ đồng, Sơn Tịnh 8 tỷ đồng, Tư Nghĩa 13 tỷ đồng, Mộ Đức 7 tỷ đồng, Đức Phổ 5 tỷ đồng, Nghĩa Hành 19 tỷ đồng và TP Quảng Ngãi 8 tỷ đồng; phân bổ hỗ trợ xi măng cho các xã thực hiện Đề án phát triển GTNT là 34 tỷ đồng.

34 tỷ đồng hỗ trợ xi măng thực hiện Đề án phát triển GTNT 1
Tỉnh Quảng Ngãi phân bổ 34 tỷ đồng hỗ trợ xi măng cho các xã thực hiện Đề án phát triển GTNT

UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất trước ngày 15/7, các địa phương trên báo cáo kết quả phân khai danh mục công trình về UBND tỉnh. Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xi măng theo đăng ký của các xã trên địa bàn huyện, thành phố gửi về Sở GTVT xem xét, trình UBND tỉnh phân bổ. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Tài chính để tổng hợp, đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi chuyển vốn vay…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh phối hợp nhu cầu hỗ trợ xi măng của các địa phương trên địa bàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh phân bổ xi măng cho các xã để thực hiện Đề án phát triển GTNT.

Duy Lợi