450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420

29/03/2017 09:04

Chi tiết từ câu 411 đến câu 420 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 1

 Chi tiết từ câu 411 đến câu 420 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấpgiấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 411 - 420

Câu 411: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 2

 

1- Không vi phạm.

2- Vi phạm.

Câu 412: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 3

 

1- Xe con (E), mô tô (C).

2- Xe tải (A), môt tô (D).

3- Xe khách (B), mô tô (C).

4- Xe khách (B), mô tô (D).

Câu 413: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 4

 

1- Nhường xe con rẽ trái trước.

2- Đi thẳng không nhường.

Câu 414: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 5

 

1- Chỉ hướng 2.

2- Hướng 1 và 2.

3- Tất cả các hướng trừ hướng 3.

4- Tất cả các hướng trừ hướng 4.

Câu 415: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 6

 

1- Xe đỏ (A).

2- Xe xanh (B).

Câu 416: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 7

 

1- Rẽ trái ngay trước xe buýt.

2- Rẽ trái trước xe tải.

3- Nhường đường cho xe buýt và xe tải.

Câu 417: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 8

 

1- Xe con (B), mô tô (C).

2- Xe con (A), mô tô (C).

3- Xe con (E), mô tô (D).

4- Tất cả các loại xe trên.

Câu 418: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 9

 

1- Xe của bạn.

2- Xe tải.

Câu 419: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 10

 

1- Quay đầu theo hướng A.

2- Quay đầu theo hướng B.

3- Cấm quay đầu.

Câu 420: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 411 - 420 11

 

1- Xe con và xe tải, xe của bạn.

2- Xe của bạn, xe tải, xe con.

3- Xe của bạn và xe con, xe tải.

4- Xe của bạn - xe tải + xe con.

Thanh Hà