6 cơ quan tỉnh Hải Dương bổ nhiệm thừa lãnh đạo

17/02/2017 08:05

Thanh tra Bộ Nội vụ đánh giá UBND tỉnh Hải Dương đã thực hiện tinh giản biên chế công chức.

6 cơ quan tỉnh hải dương bổ nhiệm thừa lãnh đạo

Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương, nơi có 44/46 người là lãnh đạo cấp phó phòng trở lên gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Thanh tra Bộ Nội vụ ra thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; Bổ nhiệm số lượng cấp phó; Tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo; Quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính của UBND tỉnh Hải Dương.

Viên chức làm việc của công chức

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ đánh giá UBND tỉnh Hải Dương đã thực hiện tinh giản biên chế công chức. Số lượng công chức có mặt hàng năm không vượt quá chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao. Tuy nhiên, kế hoạch biên chế năm 2014, 2015 và 2016 của UBND tỉnh Hải Dương gửi Bộ Nội vụ chậm theo quy định; Giao chỉ tiêu công chức năm 2013, 2014 và 2016 cho các cơ quan vượt so với Bộ Nội vụ giao; Chưa điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại một số cơ quan để phù hợp với quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo số liệu thống kê trong kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, tỉnh Hải Dương có 10 cơ quan sử dụng 79 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để thực hiện công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính; Một cơ quan sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt so với chỉ tiêu được giao; Hai cơ quan sử dụng viên chức làm công việc của công chức.

Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ khẳng định, có 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm. Một số trường hợp bổ nhiệm thực hiện không đầy đủ trình tự. Đáng lưu ý, có 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó.

Nhiều trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc Sở ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm hoặc chưa hết thời gian giữ chức vụ, kéo dài thời gian giữ chức vụ không đúng quy định.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, 20 cơ quan ký 213 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính Nhà nước không đúng quy định của pháp luật.

Miễn nhiệm chức danh lãnh đạo không có trình độ

Trước những tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao biên chế trong chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao. Chấm dứt việc sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc của công chức và thực hiện hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Thực hiện tuyển dụng công chức theo quy định.

Tỉnh phải thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định của pháp luật, rà soát các điều kiện tiêu chuẩn của công chức để bổ sung các văn bản, chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức. Xếp lại ngạch, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng về trình độ chuyên môn…

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về việc quản lý biên chế công chức; Bổ nhiệm số lượng cấp phó; Tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo; Quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, nêu rõ các biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra; Tăng cường thực hiện thanh, kiểm tra, giám sát việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót.

Xem thêm video:

Hoài Thu