7 tỉnh, thành nâng chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia

16/06/2014 13:11

Theo Văn phòng Chính phủ, hiện cả nước có 7/63 tỉnh, thành phố, bao gồm: TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Tây Ninh đã nâng chuẩn nghèo của địa phương...

Đồng thời, các tỉnh này cũng ban hành các chính sách giảm nghèo đặc thù riêng của tỉnh để hỗ trợ cho các đối tượng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
 

7 tỉnh, thành nâng chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia

Trước đó, theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (6 triệu đồng/người/năm) trở xuống. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng.

V.D