Ba bước kỷ luật đảng viên Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý

09/02/2018 17:45

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa ký ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng.

Ba bước kỷ luật đảng viên Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý 1

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng

Quyết định này nêu rõ các quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Cụ thể là các quy trình: Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng; xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương theo đề nghị thi hành kỷ luật…

Quy trình kiểm tra và thi hành kỷ luật gồm 3 bước.

Thứ nhất là bước chuẩn bị. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật và kết quả giám sát, nắm tình hình, vụ trưởng vụ lĩnh vực, địa bàn báo cáo, đề xuất với thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách địa bàn và các thành viên Ủy ban phụ trách vụ về kế hoạch kiểm tra, dự kiến đoàn kiểm tra; đề xuất Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra. Sau đó, Vụ trưởng trình Thường trực Ủy ban xem xét, ban hành quyết định kiểm tra và kế hoạch kiểm tra.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra.

Bước thứ hai là tiến hành. Tại giai đoạn này, Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện.

Thành phần gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra, đoàn kiểm tra, tổ chức đảng đề nghị thi hành kỷ luật và đảng viên vi phạm. Nếu cần bổ sung thành phần tham dự hội nghị thì trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định.

Sau đó, Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh: Đảng viên vi phạm báo cáo những vấn đề cần thiết, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; Xem xét hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật; làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan; thẩm tra, xác minh những nội dung cần thiết và xem xét việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật.

Nếu thấy chưa đúng về nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật hoặc phải giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định.

Trong quy trình này, cần trao đổi với đảng viên vi phạm về những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có) và tổ chức đảng có liên quan về việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có). Trường hợp phát hiện có nội dung vi phạm mới hoặc cần phải điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định.

Đoàn kiểm tra tiếp đến sẽ trao đổi với tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật về những nội dung vi phạm và những vấn đề còn khác nhau giữa kết luận của tổ chức đảng với kết quả thẩm tra, xác minh để làm rõ thêm về vi phạm của đảng viên.

Sau đó, tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề chưa rõ; chuẩn bị báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

Cuối cùng, Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, báo cáo Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Ủy ban.

Trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền kỷ luật của Uỷ ban thì đại diện Ủy ban nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban.

Bước cuối cùng là kết thúc. Cụ thể, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư sẽ xem xét, kết luận việc Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan. Đảng viên vi phạm trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật; đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm trình bày ý kiến.

Uỷ ban cũng sẽ tiến hành thảo luận, kết luận; biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh quyết định thi hành kỷ luật của Ủy ban hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật, báo cáo Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành.

Đại diện Ủy ban và đoàn kiểm tra công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên và tổ chức đảng có liên quan.

Đoàn kiểm tra sau đó họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên đoàn kiểm tra, trình Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra ký, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; lập và nộp lưu hồ sơ.

Cuối cùng, thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách lĩnh vực, địa bàn và vụ lĩnh vực, địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Uỷ ban.