Ban Tổ chức T.Ư: Bốn điểm mới Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

23/12/2018 08:12

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư nêu 4 điểm mới trong quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình

Theo dự kiến, Hội nghị T.Ư 9 sẽ diễn ra từ 25-27/12 với nhiều nội dung quan trọng. Trước thềm Hội nghị T.Ư 9, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình đã trả lời báo chí về một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Đề cập đến những điểm mới trong quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2020, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, trên cơ sở nghị quyết, quy chế, quy định của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII và kế thừa những kinh nghiệm quy báu, cách làm của các nhiệm kỳ trước, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Kế hoạch số 11, trong đó có một số nội dung đổi mới hết sức căn bản.

Một là, việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của T.Ư Đảng phải gắn kết chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ Đại đội toàn quốc của Đảng. Trong đó, Bộ Chính trị khoá XII đã xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm “làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó”, với lộ trình cụ thể như sau: Ban chấp hành T.Ư trình Hội nghị T.Ư 9 và sau đó sẽ tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Đổi mới thứ hai được ông Bình nhắc đến là đổi quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.

Đổi mới thứ ba là cụ thể hoá về tiêu chuẩn, điều kiến với các chức danh quy hoạch theo Quy định 90 của Bộ Chính trị khoá XII; đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông.

Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư cho biết, quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở T.Ư thực hiện theo 5 bước.

Ông Bình nhấn mạnh đến điểm mới thứ tư trong xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch là cần coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình; năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở từng lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với đó, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch; đồng thời giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Đặc biệt, cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát không để “lọt” những người có một trong các hạn chế, khuyết điểm sau vào quy hoạch cấp chiến lược, cụ thể: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

“Trên cơ sở quan điểm, mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình cách làm như trên, đến thời điểm hiện nay, về cơ bản các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Kế hoạch 11 của Bộ Chính trị tạo không khí phấn khởi, trách nhiệm, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị. Nhìn chung, kết quả giới thiệu nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết” – ông Bình nhấn mạnh.

Hàng loạt chính sách về công tác cán bộ đẩy lùi chạy chức, chạy quyền

Theo Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, trong suốt quá trình cách mạng của Đảng, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được đảng ta và Bác Hồ đặc biệt quan tâm, coi trọng.

Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Tổ chức T.Ư đã tham mưu Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quyết định liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, như Nghị quyết T.Ư 4, 6, 7 khoá XII; Quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; Qu định về bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định về luân chuyển cán bộ; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo cao cấp và nhiều hướng dẫn, quy định khác.

Theo ông Bình, các Nghị quyết, quy định, quy chế được ban hành đã góp phần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, tổng thể, liên thông các khâu trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, cụ thể: bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Cùng với đó, từng bước chuẩn hoá về tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình nhân sự và cách làm theo hướng chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, công bằng, công tâm, khách quan; Đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, tạo cơ chế môi trường thúc đẩy, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của đảng…, nhằm khắc phục cho được những sơ hở, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ và từng bước đẩy lùi tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ…”.

Hoài Thu