Báo Giao thông thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

12/05/2022 12:15

Ngày 10/5/2022, Báo Giao thông đã ra quyết định số 99/QĐ-BGT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 2/12/2020 của Bộ Nội vụ về quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức; Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông; Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-BGT ngày 05/5/2021 của Tổng Biên tập Báo Giao thông về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; Căn cứ Kết quả thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức Báo Giao thông năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng, Tổng Biên tập Báo Giao thông công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021.

Theo danh sách kèm theo quyết định, trong số 20 thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức Báo Giao thông ngày 7/5/2022 vừa qua, có 17 người có kết quả đạt, 03 người có kết quả không đạt. Xem chi tiết danh sách TẠI ĐÂY.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Ban Hành chính (Báo Giao thông) sẽ thông báo cho các thí sinh, làm thủ tục ký hợp đồng làm việc theo vị trí việc làm.

Báo Giao thông