Bảo hiểm mọi rủi ro tiền

Theo Quy tắc Bảo hiểm mọi rủi ro tiền của Bảo hiểm PVI, người được bảo hiểm tổn thất về tiền và thiệt hại vật chất đối với két sắt...