Bão số 16 Tembin - Cơn bão mạnh chưa từng có trong lịch sử