Bảo trì đường bộ phải thực chất, không chạy theo thành tích

04/12/2018 15:14

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu phải đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích trong bảo trì đường bộ.

Trần Duy