Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng dự án BOT

11/08/2021 12:59

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xem xét, đề xuất xử lý, gỡ vướng mắc chính sách lãi vay, hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về giải quyết vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT.

Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng dự án BOT 1

Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) có kiến nghị về vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT

Văn bản nêu rõ: Xét đề nghị của Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) về vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì.

Phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương xem xét kiến nghị của VARSI, đề xuất xử lý, tháo gỡ, hoàn thiện quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho hiệp hội, doanh nghiệp được biết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 8/2021.

Phùng Đô