Bảo Việt chi trả cổ tức 15%

25/04/2014 13:17

Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc cam kết chi trả cổ tức 15%, tương đương 1.021 tỷ đồng bằng tiền mặt cho các cổ đông và tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

Ngày 24/4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc cam kết chi trả cổ tức 15%, tương đương 1.021 tỷ đồng bằng tiền mặt cho các cổ đông và tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

bảo việt chi trả cổ tức 15%

Ông Hoàng Việt Hà - Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt khẳng định: “Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt; góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn Bảo Việt trong giai đoạn 2011 - 2015...”. Tập đoàn cũng nhấn mạnh thêm rằng, lĩnh vực kinh doanh truyền thống bảo hiểm đạt kết quả khả quan, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm nhân thọ với 23,1% thị phần. Bên cạnh đó, các lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng đạt được sự tăng trưởng ổn định.

P.V