Bảo Việt phấn đấu lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng

13/04/2014 15:57

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty Mẹ đạt 1.416 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với năm 2013. Năm 2013, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đã tăng trưởng 6,8% so với năm 2012.

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty Mẹ đạt 1.416 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với năm 2013. Năm 2013, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đã tăng trưởng 6,8% so với năm 2012.

Bảo Việt phấn đấu lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng 1
Nhân viên Bảo Việt tư vấn bán bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị Quý I/2014, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014, phương án chi trả cổ tức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất năm 2013 toàn Tập đoàn đạt 17.096 tỷ đồng (tăng trưởng 6,8% so với năm 2012); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2013 đạt 55.093 tỷ đồng (tăng 8.868 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,2%); tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.125 tỷ đồng.

Riêng Công ty Mẹ của Tập đoàn đạt tổng doanh thu đạt 1.352 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.192 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.104 tỷ đồng (tăng 22 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2,1% so với năm 2012); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,2%. Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức theo đúng cam kết với cổ đông với tỷ lệ 15%. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2013 đạt 11.889 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 11.494 tỷ đồng.

Theo ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt, năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần hoàn thiện nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty Mẹ đạt 1.416 tỷ đồng (tăng trưởng 4,7% so với năm 2013); lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4% so với thực hiện năm 2013); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,5%; dự kiến tỷ lệ cổ tức cho cổ đông năm 2014 là 13% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong năm 2014, Bảo Việt tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, tăng cường hợp tác nội bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của toàn Tập đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; nâng cao năng lực kênh phân phối, phát triển kênh phân phối mới đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu của khách hàng, Bảo Việt cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng.

P.V