Bảo Việt tăng trưởng 11,5%

18/04/2015 19:43

Với tổng doanh thu đạt 19.050 tỷ đồng, Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế 1.331 tỷ đồng trong năm 2014.

bảo việt tăng trưởng 11,5%
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Tập đoàn

Tập đoàn Bảo Việt vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015. Các cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014; kế hoạch kinh doanh năm 2015, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015; thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Theo ông Đào Đình Thi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, năm 2014, Tập đoàn đã đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 19.050 tỷ đồng (tăng 11,5% so với năm 2013); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng (tăng 7,9%). Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu 1.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.121 tỷ đồng (tăng trưởng 1,5%).

Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ tăng trưởng mạnh mẽ, lần đầu cán đích 10.765 tỷ đồng (tăng trưởng 27%), trong đó doanh thu khai thác mới đạt 2.093 tỷ đồng (tăng trưởng 31%).

Năm 2014, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về tiết giảm chi phí, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai các biện pháp tiết kiệm trong toàn hệ thống và hoàn thành mục tiêu tiết giảm 155 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ, Tập đoàn Bảo Việt đã trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tập đoàn theo hướng phù hợp hơn với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như thực tiễn quản trị, điều hành của doanh nghiệp. Tập đoàn sẽ bổ sung nội dung về lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đào tạo là hoạt động nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bảo Việt đã được Bộ Tài chính phê duyệt và mục tiêu chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2016 – 2020.

Cũng tại Đại hội, cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt gồm 9 thành viên; BKS gồm 5 thành viên.

Q.Anh