Để đảm bảo trong quá trình chặt hạ, các công nhân đã tiến hành căng dây, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.
Để đảm bảo trong quá trình chặt hạ, các công nhân đã tiến hành căng dây, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.
Quốc Phương