Được biết, số gỗ của cây sưa đỏ sau khi chặt hạ sẽ được bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội tiếp nhận và bảo quản, đồng thời thực hiện thanh lý theo quy định.
Được biết, số gỗ của cây sưa đỏ sau khi chặt hạ sẽ được bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội tiếp nhận và bảo quản, đồng thời thực hiện thanh lý theo quy định.
Quốc Phương