Một số người dân hiếu kỳ cũng tập trung để quan sát, theo dõi quá trình chặt hạ cây sưa.
Một số người dân hiếu kỳ cũng tập trung để quan sát, theo dõi quá trình chặt hạ cây sưa.
Quốc Phương