Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư như thế nào?

27/01/2016 07:24

Hôm nay (27/1), Ban Chấp hành T.Ư khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư...

Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư như thế nào? 1
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XII - Ảnh: Tấn Thông

Theo Điều 25 của Quyết định số 244-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, phiên họp thứ nhất của BCH T.Ư do đồng chí Tổng Bí thư khóa trước (tái cử hoặc không tái cử) làm triệu tập viên khai mạc và chủ trì cho đến khi bầu xong Đoàn Chủ tịch hội nghị. Trường hợp đồng chí Tổng Bí thư khóa trước không thể làm triệu tập viên thì Đoàn Chủ tịch Đại hội cử triệu tập viên.

Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch Hội nghị BCH T.Ư báo cáo về đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Bộ Chính trị cần bầu. Hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị. Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách những đồng chí được BCH T.Ư khóa trước đề cử vào Bộ Chính trị. Sau khi tiến hành ứng cử, đề cử, Hội nghị họp tổ để thảo luận. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định, sau đó lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần). Tiếp đó, lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Bộ Chính trị. Sau khi tiến hành bầu cử, hoàn tất kiểm phiếu sẽ công bố kết quả bầu cử. 

Về quy trình bầu Tổng Bí thư, Điều 26 của Quyết định 244-QĐ/TW quy định: Đoàn chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Tổng Bí thư và dự kiến nhân sự Tổng Bí thư được BCH T.Ư khóa trước giới thiệu, ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư của Đại hội để hội nghị tham khảo.

Sau đó, hội nghị họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định. Tiếp theo, hội nghị lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần), lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử. Cuối cùng là tiến hành bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử. 

Thu Bình