BCH Trung ương Đảng khóa 12: Dự kiến tái cử 55-60%

23/01/2016 06:52

Theo dự kiến, BCH Trung ương Đảng khóa 12 có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, tái cử 55-60%.

BCH Trung ương Đảng khóa 12: Dự kiến tái cử 55-60% 1
 Đại biểu dự Đại hội Đảng. Ảnh: Phạm Hải - Vietnamnet

 Liên quan đến công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa 12, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng 12 cho biết, BCH Trung ương Đảng khóa 12 dự kiến có 200 ủy viên.

Trong đó, số ủy viên chính thức là 180 người, số ủy viên dự khuyết là 20 người và số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60% (khoá 11 có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết).

Theo ông Lê Hồng Anh, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, BCH Trung ương Đảng khóa 12 cần có cơ cấu hợp lý để phân công phụ trách các lĩnh vực công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan trọng yếu của Nhà nước ở Trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, để đảm bảo tính kế thừa và phát triển, BCH Trung ương Đảng khóa 12 cần có cơ cấu 3 độ tuổi gồm dưới 50 tuổi, từ 50-60 tuổi và trên 60 tuổi.

Theo đó, cơ cấu dưới 50 tuổi dự kiến từ 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%. Ngoài ra, ủy viên tham gia BCH Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi tham gia 2 khóa, tối thiểu là đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Bên cạnh đó, BCH Trung ương Đảng khóa 12 cũng phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa 11 là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa 11 là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa 11 là 8,75%).

Một nét mới trong công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa 12 là có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia.

Lê Huyên