Bến Tre: Chưa thành công chức đã lên Phó giám đốc Sở

21/07/2017 16:01

Bến Tre bổ nhiệm một Phó Giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện các quy trình xét chuyển thành công chức.

Bến Tre: Chưa thành công chức đã lên Phó giám đốc Sở 1

Kết luận thanh tra về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh Bến Tre

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… của UBND tỉnh Bến Tre trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 - 31/12/2016.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, qua kiểm tra trực tiếp 243 hồ sơ bổ nhiệm (thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 60 hồ sơ và thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 183 hồ sơ) cho thấy việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện theo quy định. Đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ còn có tồn tại, hạn chế. Cụ thể có 54 trưòng hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị; chứng chỉ quản lý nhà nước; ngoại ngữ; tin học.

Chưa làm công chức đã lên phó giám đốc sở

Một số trường họp được bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định. Bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện các quy trình xét chuyển thành công chức.

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2014, Bến Tre tổ chức tuyển dụng được 108 công chức (trong đó, chuyên viên 99, chuyên viên cao đắng 04, ngạch cán sự 05) còn có tồn tại, hạn chế.

Đáng chú ý là đáp án thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành không có thang điểm chi tiết, đáp án thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) thang điểm 10. Ngoài ra, trưởng Ban chấm thi chưa thực hiện tổ chức trao đổi để thống nhất báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, phê duyệt đáp án, thang điểm chi tiết của đề thi trước khi chấm thi.

Kết quả các bài thi không thể hiện 2 giám khảo chấm thi độc lập, thậm chí có bài thi chấm không sát với đáp án, thang điểm; 1 bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (hình thức thi trắc nghiệm) được thành viên chấm thi chấm 52,5 điểm, trong khi khung điểm tối đa chỉ 47,5 điểm.

Tương tự, kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 cũng cho thấy kết quả các bài thi không thể hiện 2 giám khảo chấm thi độc lập. Một số bài thi chấm chưa sát với đáp án, thang điểm; 1 bài thi môn ngoại ngữ (hình thức thi trắc nghiệm tiếng Anh) được thành viên chấm thi chấm 51 điểm, thực tế khung điểm chỉ 47.

Trong năm 2016, Bến Tre thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính 66 công chức đã trúng tuyển, 48 công chức không trúng tuyển. Qua kiểm tra 114 hồ sơ dự thi cho thấy còn có tồn tại, hạn chế như cử 41 công chức chưa có quyết định của người có thấm quyền cử tham gia ban soạn thảo, chương trình, đề án... trong đó có 23 công chức đã trúng tuyển.

Đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Bến Tre chưa ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính đối với các trường hợp này.

Ngày 31/3 vừa qua, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành các quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên chính đối với 43 công chức trúng tuyển, tuy nhiên có 25 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương…

Thu hồi các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Cùng với đó thu hồi Quyết định tuyển dụng đối với trường hợp có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014.

Thu hồi Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với trường hợp có bài thi môn ngoại ngữ không đạt trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 và trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bến Tre thực hiện rà soát, chịu trách nhiệm về việc xác nhận tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với 23 trường hợp nêu trên trước khi bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo thẩm quyền.

Đồng thời, quy định thời hạn bắt buộc đối với 25 trường hợp đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoàn thiện điều kiện về ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức thành công chức đối với trường hợp Phó Giám đốc Sở Y tế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2010.

Rà soát lại điều kiện chức danh đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng đế có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện còn thiếu. Đồng thời không bổ nhiệm lại đối với các trường họp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bến tre kiếm điếm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đế xảy ra những hạn chế, tồn tại để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bảo An