Bộ Chính trị ra quy định về kiểm điểm, xếp loại Đảng viên

22/03/2018 05:27

Cán bộ lãnh đạo bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi cấp dưới liên quan đến tham nhũng và bị kỷ luật.

bộ chính trị ra quy định về kiểm điểm, xếp loại Đảng viên

Ảnh minh hoạ

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định về việc kiểm điếm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quy định này quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý (gọi tắt là tập thể) và cá nhân trong hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm được áp dụng đối với các tập thế lãnh đạo, quản lý bao gồm cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các ban đảng ở T.Ư và địa phương; ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; cấp uỷ cơ sở…

Tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước; Đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cũng thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm.

Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những thành tích nổi bật để phát huy, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chỉ rõ nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

Theo quy định của Bộ Chính trị,kết quả kiểm điểm sẽ được xếp loại chất lượng theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu có đơn vị trực thuộc xảy ra các vụ, việc tham ô, tham nhũng và các vi phạm khác bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật hoặc có trên 20% số đơn vị trực thuộc bị kỷ luật trong năm cũng bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, tập thể lãnh đạo, quản lý bị xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ khi bị cấp có thẩm quyền đánh giá mất đoàn kết nội bộ; có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; bị xử lý kỷ luật hoặc có thành viên bị kỷ luật trong năm.

Đối với cá nhân, quy định của Bộ chính trị nêu rõ, khi bị cấp có thẩm quyền đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”; bị xử lý kỷ luật trong năm sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp của mình liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật.

Theo quy định, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại là căn cử đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để củng cố và phát triển các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; là cơ sở để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đánh giá người đứng đầu và so sánh, đánh giá các tập thể, cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Hoài Vũ