Bộ Công thương đề xuất cải tiến giá điện: Tiền điện tăng, giảm ra sao?

25/02/2020 21:32

Bộ Công thương đã xây dựng các phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt với nhiều kịch bản khác nhau và đang lấy ý kiến ...

bộ công thương đề xuất cải tiến giá điện: tiền điện tăng, giảm ra sao?
Bộ Công thương đề xuất phương án cải tiến giá điện sinh hoạt gồm 5 bậc.

Bộ Công thương vừa đưa ra dự thảo lấy ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Theo đó, Bộ Công thương đưa ra các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 1, 3, 4 và 5 bậc. Cụ thể, phương án 1 (1 bậc) với giá bằng mức giá điện bình quân hiện hành cho sinh hoạt là 1.897 đồng/kWh.

Theo phương án 1 bậc, nghĩa là không chia các mức sản lượng mà giá điện sẽ áp dụng đồng giá cho mỗi kWh tiêu thụ.

Phương án 2 đưa ra cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt bao gồm 3 bậc (bậc 1, bậc 2, bậc 3) thay vì 6 bậc như hiện hành, trong đó giá điện bậc 1 từ 0-100 kWh, bậc 2 từ 101-400 kWh, bậc 3 từ 401 kWh trở lên.

Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 301 kWh/tháng trở lên (khoảng 3,1 triệu hộ), tiền điện phải trả giảm từ 45.000 đến 62.000 đồng/hộ/tháng; Trong khi đó, hộ sử dụng từ 0-300 kWh/tháng (khoảng 22,3 triệu hộ), tiền điện phải trả tăng từ 4.000 đến 30.000 đồng/hộ/tháng. Số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tăng lên do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng.

Đối với phương án 3 gồm 4 bậc thang trong cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt, giá điện bậc 1 từ 0-100 kWh, bậc 2 từ 101-300 kWh, bậc 3 từ 301-600 kWh, bậc 4 từ 601 kWh trở lên.

Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 51-100, 201-300 và 301-400 kWh/tháng (khoảng 10,3 triệu hộ), tiền điện phải trả giảm từ 267 đến 32.000 đồng/hộ/tháng.

Trong khi đó, hộ sử dụng từ 0-50, 101- 200 và từ 401 kWh/tháng trở lên (khoảng 15,3 triệu hộ), tiền điện phải trả tăng từ 1.000 đến 105.000 đồng/hộ/tháng. Số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tăng lên do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng.

Phương án 4 có 5 bậc bao gồm bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên; Bậc 2: Cho kWh từ 101-200; Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400; Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700; Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên.

Riêng phương án 5 bậc được đưa ra hai kịch bản. Kịch bản 1: Giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang, trong đó giá điện bậc 1 (cho 0-100 kWh) giữ như mức giá bậc 1 theo biếu giá hiện hành, bậc 2 từ 101-200 kWh, bậc 3 từ 201-400 kWh, bậc 4 từ 401-700 kWh, bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Đối với kịch bản thứ hai, giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi: Gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đổi; phần doanh thu thiếu được bù vào bậc trên 700 kWh; Giá điện của bậc 201-400 kWh được gộp theo giá bình quân của bậc 4 (201-300 kWh) và bậc 5 (từ 301-400 kWh) của giá điện cũ.

Bộ Công thương cho rằng các biểu giá điện nêu trên đảm bảo nguyên tắc hiệu quả sản xuất kinh doanh; Thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp; Đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện; Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội; Khắc phục được tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa.

Hồng Hạnh