Bộ GD&ĐT đề xuất cách tạo nguồn thu để đổi mới chương trình SGK

28/09/2014 16:02

Sẽ tổ chức bán đấu giá bản quyền sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT biên soạn cho các nhà xuất bản để phát hành bộ sách giáo khoa này.  

TIN LIÊN QUAN

bộ gd&Đt đề xuất cách tạo nguồn thu để đổi mới chương trình sgk

Chủ trương một chương trình, nhiều SGK

Theo ông Phạm Vũ Luận, Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông để sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

Dựa trên chương trình thống nhất toàn quốc, khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn nhiều bộ/cuốn SGK khác nhau. Bộ GD&ĐT ban hành các quy định về cấu trúc và tiêu chí đánh giá SGK, biên soạn, thẩm định SGK; thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định SGK; ban hành quyết định công nhận các bộ/cuốn SGK được phép lưu hành dựa trên kết quả của việc thẩm định.

Theo ông Luận, chương trình, SGK đảm bảo chuẩn hoá, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đề cao yêu cầu hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Chương trình được xây dựng thành một chỉnh thể, nhất quán từ lớp 1 đến lớp 12. Thiết kế chương trình theo hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông).

Bán đấu giá bản quyền sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT biên soạn

Theo ông Phạm Vũ Luận, tổng kinh phí đổi mới dự kiến là 778,8 tỷ đồng, gồm kinh phí xây dựng chương trình, biên soạn một bộ SGK và thẩm định chương trình, SGK là 462 tỷ đồng; kinh phí triển khai thực hiện chương trình, SGK mới là 316,8 tỷ đồng (gồm: cung cấp tài liệu tập huấn và tài liệu giáo dục của địa phương cho giáo viên: 169,5 tỷ đồng; ghi hình bài tập huấn và bài giảng theo chương trình mới: 121,3 tỷ đồng…;Tổ chức, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc tập huấn giáo viên: 6 tỷ đồng). 

Ông Luận cho biết phần kinh phí Ngân sách Trung ương: 504,4 tỷ đồng. Phần kinh phí Ngân sách địa phương: 274,4 tỷ đồng. Lộ trình thực hiện được tiến hành theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (1/2015 - 6/2017), chuẩn bị các điều kiện để xây dựng chương trình và SGK mới; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình mới; biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới; Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn một bộ SGK đồng thời các tổ chức, cá nhân biên soạn các SGK khác; tổ chức thẩm định, phê duyệt SGK…; xây dựng Chương trình Phát thanh và Truyền hình quốc gia về đổi mới giáo dục phổ thông; tổ chức tuyên truyền về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Giai đoạn 2 (7/2017 - 6/2018), tiến hành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện chương trình, SGK mới; tiếp tục biên soạn, thẩm định và phê duyệt SGK; tiếp tục tuyên truyền về đổi mới chương trình, SGK; thực hiện bán đấu giá bản quyền một bộ SGK do Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn.

Giai đoạn 3 (7/2018 - 12/2021), từ năm học 2018 - 2019, triển khai áp dụng chương trình mới; tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện chương trình, SGK mới; tiếp tục biên soạn, thẩm định và phê duyệt SGK; tiếp tục tuyên truyền về đổi mới chương trình, SGK; đánh giá, điều chỉnh, ban hành văn bản chương trình mới.

 

Sẽ tổ chức bán đấu giá bản quyền SGK do Bộ GD&ĐT biên soạn cho các nhà xuất bản để phát hành bộ SGK này.

 

V.A