Bộ Giao thông và nhiệm vụ nặng nề khi vừa thành lập

23/08/2014 06:57

Ngày 28/8/1945, Hồ Chủ tịch đã chính thức ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (GTCC) thuộc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ...

Keyword đầu tiên có dấu
Tuyến đường goòng bắc qua sông ở Bồng Sơn (Bình Định) để phục vụ kháng chiến chống Pháp

Trong hoàn cảnh đất nước mới khai sinh, vận mệnh đang “ngàn cân treo sợi tóc”, Bộ GTCC vừa thành lập đứng trước những nhiệm vụ nặng nề:

Vận tải quân, lương phục vụ cho kháng chiến Nam Bộ và các chiến trường khi cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra (12/1946).

Phá hoại cầu đường ngăn chặn quân địch tiến quân đánh chiếm các vùng tự do, các căn cứ kháng chiến với âm mưu đánh nhanh thắng nhanh.

Thiết lập các đường dây giao liên, giữ giao thông liên lạc thông suốt các miền Bắc - Trung - Nam phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ.

Sửa chữa, mở đường các vùng tự do, vùng kháng chiến và đi sâu vào các vùng hậu cứ của địch để phục vụ các chiến dịch đánh địch trên khắp các chiến trường đồng thời gia tăng phục vụ sản xuất.

Vận tải hàng hoá, hành khách, vận chuyển lương thực, quân đội tham gia các chiến dịch tấn công giai đoạn 1945 - 1954.

Làm nhiệm vụ quốc tế chi viện cho Lào, Campuchia, mở mang đường sá, vận tải quân đội, lương thực, thực phẩm và quân trang, quân dụng phục vụ cho các chiến trường và chiến dịch đánh địch ở các vùng Thượng, Hạ, Trung Lào và Campuchia.

Ngọc Lê