Bộ Giao thông Vận tải: Lãnh đạo Bộ, website cổng thông tin

12/11/2016 07:50

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT): Lãnh đạo bộ, website cổng thông tin, điện thoại, địa chỉ liên hệ, văn bản chính sách mới.

bộ giao thông vận tải: lãnh đạo bộ, website cổng thông tin

Bộ Giao thông Vận tải: Lãnh đạo Bộ, website cổng thông tin, văn bản chính sách mới

Bộ Giao thông vận tải có địa chỉ trụ sở tại 80 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: Máy trực trong giờ (04) 39413201; Máy trực 24/24 giờ: (04) 39424015; Email: Vpbaocao@mt.gov.vn.

Cổng thông tin của Bộ GTVT có địa chỉ website: http://mt.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Lãnh đạo hiện hành của Bộ GTVT:

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa; các Thứ trưởng: Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Nguyễn Văn Công; Thứ trưởng Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Nguyễn Nhật.

Để tìm hiểu thêm thông tin của Bộ trưởng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT, bạn đọc có thể truy cập vào đường link sau trên website Cổng thông tin của Bộ GTVT:
http://mt.gov.vn/vn/Pages/danhsachlanhdao.aspx

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT TRƯƠNG QUANG NGHĨA

Để biết được chức năng nhiệm vụ của Bộ GTVT, truy cập vào đường link sau trên website cổng thông tin: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/19993/chuc-nang-nhiem-vu.aspx

Để biết được lịch sử phát triển của Bộ Giao thông vận tải, truy cập vào đường link sau: http://mt.gov.vn/vn/pages/lichsuphattrien.aspx?IDNews=19994

Để biết được tin hoạt động lãnh đạo của Bộ Giao thông vận tải, truy cập vào đường link sau trên website, Cổng thông tin Bộ Giao thông vận tải: http://mt.gov.vn/vn/chuyen-muc/856/hoat-dong-lanh-dao-.aspx

Để tìm hiểu thông tin đấu thầu, truy cập vào đường link sau: http://mt.gov.vn/vn/chuyen-muc/877/dau-thau.aspx

Để biết được thông cáo báo chí của Bộ GTVT, truy cập vào đường link sau: http://mt.gov.vn/vn/chuyen-muc/889/thong-cao-bao-chi.aspx

Để biết được văn bản mới ban hành của Bộ GTVT, truy cập vào đường link sau: http://mt.gov.vn/vn/chuyen-muc/858/van-ban-moi-ban-hanh.aspx

Để biết được các văn bản mới nhất của Bộ GTVT truy cập vào đường link sau: http://mt.gov.vn/vn/Pages/Vanbanphapluat.aspx?TypeVB=0

Để đóng góp các ý kiến về giao thông vận tải với Bộ GTVT, truy cập vào đường link sau: https://mail.mt.gov.vn/

Để biết thông tin liên hệ về Bộ GTVT, truy cập vào đường link sau trên website Cổng thông tin Bộ Giao thông vận tải: http://mt.gov.vn/vn/Pages/diadiemboGTVT.aspx

Trên đây là các thông tin cơ bản về Bộ GTVT như lãnh đạo hiện hành của Bộ, địa chỉ website cổng thông tin, điện thoại, email và địa chỉ liên hệ. Để có thêm thông tin chi tiết, toàn diện về Bộ GTVT bạn có thể truy cập vào các đường link trên.

PV