Bộ GTVT, Ban Kinh tế trung ương ký Quy chế phối hợp

25/12/2014 17:22

Chiều nay (25/12), Bộ GTVT và Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc và ký Quy chế phối hợp công tác. 

Bộ GTVT, Ban Kinh tế trung ương ký Quy chế phối hợp 1
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ ký Quy chế phối hợp

Theo Quy chế, 2 bên sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư v các cơ chế, chính sách trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trưng đnh hướng xã hội chủ nghĩa, các chủ trương, chính sách lớn về phát triển ngành GTVT, về kinh tế giao thông, tái cơ cấu ngành GTVT, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm ATGT, thị trường dịch vụ vận tải, các chính sách của Nhà nước về huy động, phân bổ và hiệu quả sử dụng các nguồn lực ngành GTVT...

Bộ GTVT và Ban Kinh tế Trung ương cũng phối hợp nghiên cứu, đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành GTVT;  quản lý và phát triển thị trường dịch vụ vận tải, dịch vụ logistic; quản lý Nhà nước các dịch vụ công; Thẩm đnh các đề án phát triển KT-XH, các dự án lớn thuộc ngành GTVT trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đng và Nhà nước về phát triển KT-XH, phát triển cơ sở hạ tầng, ATGT; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển KT-XH, về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ GTVT.

Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển KT-XH, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo ATGT có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; trao đổi thông tin về hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT quản lý; phối hợp trong công tác nghiên cứu, lý luận về phát triển KT-XH. 

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ khẳng định, GTVT là lĩnh vực rất quan trọng. Kết cấu hạ tầng giao thông là kết cấu quan trọng bậc nhất trong các kết cấu hạ tầng KT-XH. Đột phá trong kết cấu hạ tầng giao thông là đột phá chiến lược, là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH và cơ cấu lại nền kinh tế.

Ông Huệ cũng cho biết năm 2015, có rất nhiều việc Bộ GTVT và Ban Kinh tế Trung ương có thể phối hợp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là việc nghiên cứu chiến lược, thể chế huy động các nguồn lực cho phát triển KT-XH, trong đó có chiến lưc huy động, phân bổ và quản lý sử dụng ODA và các nguồn viện trợ khác; chiến lược tiếp cận thị trường vốn ngoài nước. “Cũng trong năm 2015, chúng tôi s sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 13, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông là 1 trong 10 loại kết cấu hạ tầng KT-XH hết sức căn cơ; Sơ kết Kết luận của Bộ Chính trị về tái cơ cấu Vinashin; Thẩm định một số dự án đặc biệt quan trọng, trong đó có thm định dự án CHK Quốc tế Long Thành trình Bộ Chính trị", ông Huệ nói. 

Hai  mảng công việc lớn khác có thể phối hợp với Bộ GTVT, theo ông Huệ là thể chế phát triển kinh tế vùng và nghiên cứu và đề xuất mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu của DNNN. 

Khẳng định có rất nhiều công việc quan trọng mà Ban Kinh tế Trung ương và Bộ GTVT có thể phối hợp, Bộ trưng Đinh La Thăng cho biết, 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 2011 – 2015. Bộ GTVT còn nhiều việc để làm, đặc biệt trong việc thực hiện đột phá phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện Nghị quyết 13. Đ làm điu đó cần thể chế chính sách mang tính đt phá đ huy động các nguồn lực. 

“Dự kiến, 5 năm 2016 – 2020 sắp tới, để thực hiện được vai trò đi trước mở đường, cần khoảng 1 triệu nghìn tỷ đồng. Sau khi cân đối tất cả các nguồn vốn,ì vẫn cần huy động ngoài xã hội khoảng 500 nghìn tỷ đồng. Chỉ có huy đng được 1 triệu nghìn tỷ đồng, mới hoàn thành mc tiêu đột phá về kết cấu hạ tầng, đưa nưc ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đi vào năm 2020”, B trưởng cho biết. 

Đối với việc nghiên cứu chiến lưc huy động, phân bổ, sử dụng vốn ODA, Bộ trưởng cũng nêu rõ việc huy động vốn ODA giá rẻ đang bị ràng buộc rất nhiều. Nói là giá rẻ mà không rẻ, đấu thầu chỉ có 1 nhà thầu, giá rất cao theo những điều kiện của người cho vay, thiết kế, thi công, giám sát đều là của người cho vay...

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Những con đường sẽ tạo ra sự giàu có, chúng ta cố gắng dù còn nghèo cũng phải tạo ra những con đường đưa kinh tế đất nước đi lên”. Muốn làm đưc điều này phải đột phá về thể chế, chính sách trong đó có thể chế chính sách huy động vốn, xã hội hoá đu tư, cổ phần hoá DNNN…

T.B