Bộ GTVT đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

22/08/2017 13:05

Bộ GTVT quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên.

bộ gtvt đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đơn vị triển khai ngay các giải pháp theo Kết luận 10 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Sáng nay (22/8), Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, thời gian qua, Bộ GTVT đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua (khóa 2000 - 2015), Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các cấp, có trọng tâm, trọng điểm, kiện toàn các đoàn thanh tra và phối hợp tốt với Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra. Bộ cũng đã tiến hành rà soát chung các quy định về tất cả các mặt liên quan như đầu tư xây dựng, quản lý vận tải, các vấn đề nhạy cảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cụ thể, sự chủ động phát hiện những vụ việc tham nhũng, lãng phí chưa nhiều; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và nhận thức chung về phòng, chống tham nhũng còn hạn chế; công tác xử lý còn kéo dài, chưa triệt để; vai trò của tập thể lãnh đạo, lãnh đạo cơ quan còn chưa đồng đều, thậm chí còn một số cán bộ chưa giương mẫu…

“Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tinh thần là quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị”, Phó Bí thư Ban Cán sự Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị phải rút kinh nghiệm từ những hạn chế; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nâng cao vai trò của người đứng đầu; đồng thời rà soát các quy định, chức năng nhiệm vụ của các cục, vụ, gắn với việc thực hiện đạo đức của người thực thi công vụ, người cán bộ, đảng viên và gắn việc quán triệt thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị với Nghị quyết TW4, TW5 học tập và làm theo tấm giương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

bộ gtvt đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Hội nghị nghe truyền đạt các nội dung cơ bản của Kết luận 10 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ông Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT cho rằng, trên cơ sở nội dung tinh thần Kết luận 10 của Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng lãng phí đã được Bộ Chính trị chỉ đạo nhằm đạt được mục tiêu; kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong 5 năm tới; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

“Quan điểm là phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện xử lý là quan trọng, cấp bách, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa và phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở xử lý tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; gắn phòng chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng”, ông Hà nói.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung của Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Theo Kết luận số 10, để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới, ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, Bộ Chính trị đã chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu.

Cùng đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung sửa đổi, xây dựng ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

 Xem thêm video:

Thanh Thúy