Bộ GTVT kiểm tra, giám sát hai Đảng bộ Cục Hàng không và Đường sắt

22/07/2021 11:46

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ GTVT do ông Lâm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT làm Trưởng đoàn.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT vừa thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Cục Hàng không VN và Đảng bộ Cục Đường sắt VN. Đoàn Kiểm tra, giám sát do ông Lâm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT làm Trưởng đoàn.

Bộ GTVT kiểm tra, giám sát hai Đảng bộ Cục Hàng không và Đường sắt 1

Ông Lâm Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh thanh tra Bộ GTVT phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HKVN

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung được kiểm tra, giám sát thường xuyên như: việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết cấp ủy đảng các cấp, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác đảng vụ; việc xây dụng các quy chế, chương trình, kế hoạch, phân công phân nhiệm trong cấp ủy,…

Đồng thời, Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ GTVT còn kiểm tra, giám sát và đánh giá vai trò của Ban thường vụ, cấp ủy đảng và Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trước đó.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, cơ bản các cấp ủy đảng của Đảng bộ Cục Hàng không VN và Đảng bộ Cục Đường sắt VN đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ GTVT, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Cục Hàng không VN và Đảng bộ Cục Đường sắt VN thực hiện tốt mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,…

Tuy nhiên, hai đảng bộ này cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên còn chậm; công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua công tác thanh tra, kiểm toán còn chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trên, Đảng ủy Bộ GTVT yêu cầu Đảng bộ Cục Hàng không VN và Đảng bộ Cục Đường sắt VN tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc xây dựng, tổ chức hoạt động của Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các giải pháp đột phá trong quản lý, đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu xây dựng và tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ mới.

Đảng bộ Cục Hàng không VN và Đảng bộ Cục Đường sắt VN tập trung làm tốt công tác tư tưởng, đoàn kết nội bộ và kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng; Phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, nắm bắt diễn biến chính trị, tư tưởng của đảng viên.

Ngoài ra, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và của các chi bộ, thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chú trọng xác định nội dung, đối tượng, điểm nóng, những vấn đề nổi cộm, phát sinh để kiểm tra, giám sát,…

Thành Tưởng