Bộ GTVT là đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về cảng cạn

09/04/2017 08:02

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38 về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bộ GTVT là đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về cảng cạn. (Ảnh minh hoạ)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38 về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam, trong đó quy định: Tiêu chí xác định cảng cạn, kết cấu hạ tầng, dịch vụ tại cảng cạn; quản lý đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn; quản lý hoạt động cảng cạn; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tại cảng cạn.

Nghị định quy định, cảng cạn phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đã được phê duyệt; gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng; phải có ít nhất hai phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao; có diện tích tối thiểu 5ha đối với các cảng cạn hình thành mới…

Bộ trưởng Bộ GTVT tổ chức lập, công bố và cập nhật hàng năm danh mục cảng cạn trên các Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT và Cục Hàng hải VN. Đồng thời, Bộ GTVT là đầu mối giúp Chính phủ tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về cảng cạn, điều phối hoạt động liên ngành và hướng dẫn thực hiện các quy định có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Nhằm giám sát thực hiện quy hoạch cảng cạn, Nghị định quy định trước khi tiến hành xây dựng cảng cạn, chủ đầu tư gửi Cục Hàng hải VN bản sao chụp quyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể, bản sao chụp quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và hồ sơ môi trường của dự án để phục vụ công tác quản lý...

L.C