Bộ GTVT phát động cao điểm thi đua ái quốc

04/04/2018 11:50

Bộ GTVT phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Bộ GTVT phát động cao điểm thi đua ái quốc 1

Ngành GTVT thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Thông qua đợt thi đua cao điểm này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua đợt thi đua này, Bộ GTVT mong muốn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ đề thi đua trong toàn ngành “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả”, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để đợt thi đua cao điểm này được triển khai thiết thực, hiệu quả, Kế hoạch này đề ra những nội dung, hình thức tổ chức cụ thể. Trong đó, các đơn vị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các văn bản, Chỉ thị về thi đua ái quốc; Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; bảo đảm an sinh, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với nội dung trọng tâm như: “Ngành GTVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 của ngành GTVT làm nòng cốt cho các phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay.  

Thanh Thúy