Bộ GTVT phát động thi đua phòng, chống dịch Covid-19

04/11/2021 19:04

Phong trào của Bộ GTVT nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cá nhân, tập thể, tổ chức trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ GTVT phát động phong trào thi đua “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phong trào của Bộ GTVT nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cá nhân, tập thể, tổ chức Công đoàn các cấp trong toàn ngành GTVT; phát huy sức mạnh tập thể; tập trung nguồn lực để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

bộ gtvt phát động thi đua phòng, chống dịch covid-19

Bộ GTVT xác định mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch” để hoàn thành nhiệm vụ được giao - Ảnh minh họa

Bộ GTVT sẽ tổ chức phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; tăng cường sự đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid 19, vừa thực hiện thắng lợi “Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Phong trào của Bộ GTVT cũng đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trân, Bộ GTVT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với các biện pháp và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức, cổ vũ mọi tầng lớp thi đua chấp hành tốt các quy định; đồng thời phát huy truyền thống "tương thân tương ái" sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch với tinh thần “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch” để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và từng đối tượng cụ thể có các giải pháp phù hợp nhằm phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng chống dịch; phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực với từng lĩnh vực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các truyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chồng dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng, tạo sực lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh vào niềm tin tất thắng trong “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch.

"Phong trào cũng động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại các tuyến đầu; các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chóng dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia trợ giúp hiệu quả công tác phòng chống dịch", Bộ GTVT cho hay.

Trần Duy