Bộ GTVT phê duyệt quyết toán hơn 950 dự án hoàn thành

17/09/2019 17:20

Từ năm 2014 đến tháng 6/2019, Bộ GTVT đã phê duyệt quyết toán được 952 dự án (hạng mục) hoàn thành,...

Bộ GTVT phê duyệt quyết toán hơn 950 dự án hoàn thành 1
Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh, tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Bộ GTVT cho biết, với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác quyết toán dự án hoàn thành đã được Bộ GTVT trú trọng, đi vào nề nếp. bản các chủ đầu đã tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính về lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, các biểu mẫu hồ quyết toán, thời hạn lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo quy định.

"Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán được các quan có thẩm quyền tập trung đẩy mạnh, đã thực hiện thẩm tra quyết toán ngay khi các hạng mục độc lập hoàn thành giúp cho việc quyết toán được đẩy nhanh (đặc biệt đối với dự án nhóm A nhiều hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào khai thác kịp thời, không chờ khi cả dự án hn thành). bản công tác thẩm tra, phê duyệt quyết tn đã tuân thủ theo đúng quy định", Bộ GTVT cho biết.

Kết quả từ năm 2014 đến tháng 6/2019, Bộ GTVT đã phê duyệt quyết tn được 952 dự án (hạng mục) hoàn thành, với giá trị phê duyệt quyết toán trên 361.000 tỷ đồng, qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán loại ra khỏi gtrị đề nghị quyết toán 1.252 tỷ đồng.

Trong đó, dự án đầu tư theo hình thức PPP là 63 dự án, giá trị thỏa thuận quyết toán là gần 58.000 tỷ đồng, qua công tác thẩm tra, thỏa thuận quyết toán loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 944 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn vay 33 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán là gần 146.000 tỷ đồng, qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán 45 tỷ đồng. Các dự án còn lại 856 dự án (hạng mục công trình), giá trị phê duyệt quyết toán là trên 157.000 tỷ đồng, qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán 263 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết, trong trong lập, trình quyết toán, một số chủ đầu chưa thực sự quan tâm đúng mức tập trung nhân lực cho công tác quyết toán. Các cán bộ theo i dự án thay đổi nhiều, nhà thầu không phối hợp lập quyết toán A-B hoặc một số nhà thầu sát nhập, giải thể.

Cũng theo Bộ GTVT, một số chủ đầu tư khi lập, trình quyết toán chưa trú trọng hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định quản đầu xây dựng. Một số đơn vị kiểm toán độc lập chưa thực hiện hết trách nhiệm theo chuẩn mực kiểm toán, báo o kiểm toán còn ngoại trừ hạn chế nhiều nội dung hoặc còn các sai sót, dẫn đến khi thẩm tra phê duyệt quyết toán nhiều nội dung, hạng mục chưa đủ điều kiện pháp để phê duyệt quyết toán. Bên cạnh đó, một số phát sinh của dự án trong giai đoạn thực hiện phải tiếp tục hoàn thiện bổ sung tính pháp mới đảm bảo đủ điều kiện quyết toán.

Trần Duy