Bộ GTVT quán triệt kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

08/05/2014 06:19

Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu các đảng bộ, chi bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt Bài phát biểu kết luận...

bộ gtvt quán triệt kết luận của tổng bí thư nguyễn phú trọng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai  thực hiện tốt kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trên cơ sở đó, chỉ đạo từng đảng viên đăng ký nội dung cụ thể của cá nhân để thực hiện, coi đây là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.


Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị nêu trên đến chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ đồng thời xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy Bộ và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt kết luận của đồng chí Tổng Bí thư. 


Ban Cán sự đảng Bộ GTVT cũng giao Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị nêu trên.

T.B