Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

26/04/2016 14:38

Việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành GTVT.

bộ gtvt quán triệt nghị quyết Đại hội xii của Đảng

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đề nghị các đại biểu học tập nghiêm túc và triển khai Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là làm rõ quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong ngành GTVT”.

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt, cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung như trong học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cần nghiêm túc, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết cần làm một cách thiết thực và hiệu quả; thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, trong đó chú trọng tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, đặc biệt là đột phá về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng GTVT. Tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đã được Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khoá XI). Hiện thực hóa Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực GTVT đã được phê duyệt.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị…

bộ gtvt quán triệt nghị quyết Đại hội xii của Đảng

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông truyền đạt nội dung Nghị quyết 12 của Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đã truyền đạt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời thông qua Dự thảo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” của Đảng ủy Bộ GTVT.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng đề nghị các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại đơn vị mình. Đồng thời, trên cơ sở Dự thảo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” của Đảng ủy Bộ GTVT, các đại biểu tiếp tục tham gia góp ý kiến để hoàn chỉnh Chương trình hành động; từ những nội dung được nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và các nhân trong thời gian tới phải xây dựng Chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Kỳ Nam