Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII

29/10/2019 15:00

Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII 1
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể quán triệt, thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng, khóa XII - Ảnh: Khánh Linh

Chiều nay (29/10), Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp quán triệt, thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng, khóa XII.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII họp tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 7 đến 12/10/2019. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;...

Tại hội nghị quán triệt, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị lãnh đạo các cấp ủy, đảng viên trong các cơ quan thuộc Bộ GTVT nghiên cứu, nắm vững các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đình Quang