Bộ GTVT siết kỷ cương làm việc tại cơ quan, công sở

03/11/2016 13:07

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương làm việc tại cơ quan.

Bộ GTVT siết kỷ cương làm việc tại cơ quan, công sở 1

Bộ GTVT yêu cầu công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ không được gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Tinh giản công chức, viên chức kém, thiếu trách nhiệm

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký văn bản số 11952/BGTVT-TCCB về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.  Tại văn bản này, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng và các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp như:

Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Luật cán bộ công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010 và các Nghị định, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ khác liên quan đến Quy chế văn hoá công sở; kỷ luật, kỷ cương hành chính; Phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng…

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật…

Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm…

Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trong ngành GTVT phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Nghiêm cấm nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Bộ GTVT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hoá giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hoá hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường.

Nghiêm cấm  sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức; Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật.

Ngọc Anh