Bộ GTVT tinh gọn đầu mối để giảm 20% biên chế

13/12/2017 10:22

Đây là mục tiêu được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đặt ra tại Hội nghị triển khai các nghị quyết của Trung ương.

bộ gtvt tinh gọn đầu mối để giảm 20% biên chế

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII sáng 12/12

Sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm biên chế

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 4 - 11/10/2017 đã thảo luận và quyết định ban hành nhiều nghị quyết, kết luận rất quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng quán triệt nội dung một số nghị quyết của BCH Trung ương Đảng như: Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng cho biết, theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đến năm 2020 tất cả các cơ quan, đơn vị, trong đó có Bộ GTVT phải giảm biên chế 10%, tới năm 2025 tiếp tục giảm 10% nữa. “Để giảm được biên chế có nhiều cách. Trong đó, có thể tính toán 2 cán bộ nghỉ hưu chỉ tuyển mới một người; Khuyến khích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi; Điều chuyển nhân sự trong nội bộ cho phù hợp thay vì tuyển người mới... Phải làm sao chức năng nhiệm vụ không thay đổi nhưng đầu mối sẽ tinh gọn lại, người giảm mà công việc vẫn hiệu quả”, Bộ trưởng nói.

“Chẳng hạn về chiến lược lâu dài, tới đây ở Trung ương có thể tính toán sáp nhập Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính. Với Bộ ta, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ cũng có thể nghiên cứu, tính toán gộp Vụ Tài chính và Vụ Kế hoạch - Đầu tư, khi đó các đồng chí vụ trưởng sẽ lựa chọn, sử dụng nhân sự hợp lý hơn”, Bộ trưởng gợi ý và lý giải: Lúc chưa triển khai công việc, Vụ Kế hoạch - Đầu tư nhàn, trong khi Vụ Tài chính phải lo công việc thanh, quyết toán hàng ngày. Nếu thu về một đầu mối, đồng chí vụ trưởng sẽ tùy theo công việc linh động bố trí nhân viên, lúc đó hiệu quả sẽ cao hơn, sẽ không có lúc chơi dài, lúc lại đầu tắt mặt tối. 

Theo Bộ trưởng, trong bộ có nhiều vụ nên cũng có nhiều lãnh đạo và nhiều lãnh đạo sẽ phân các mảng phụ trách, chi phí hoạt động, sinh hoạt sẽ tăng lên nhiều. Trong khi nếu ta gom lại đầu mối, chi thường xuyên và chế độ chính sách sẽ giảm, từ đó có kinh phí để tăng lương cho cán bộ. “Chúng ta rà soát để xem những cơ quan, đơn vị cùng chức năng nhiệm vụ, tương đồng thì gom lại để giảm bớt đầu mối, chúng ta mới tính toán chuyện giảm biên chế được”, Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Xây dựng Chương trình hành động cụ thể

Cũng tại Hội nghị, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phổ biến Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT. Thứ trưởng Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể để rà soát, sắp xếp, nâng cao hiệu quả tổ chức, bộ máy, cán bộ theo các nguyên tắc xác định rõ vị trí việc làm; đảm bảo rõ việc, đúng người, đúng trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

“Các đơn vị cần kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, thu gọn đầu mối, thực hiện tinh giảm bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng tinh thần Nghị quyết. Xây dựng lộ trình cụ thể từng giai đoạn với các mục tiêu cụ thể. Sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian của các tổ chức trực thuộc”, Thứ trưởng nói và đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống tổ chức, kịp thời khắc phục trình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Đảm bảo việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không tăng thêm đầu mối và biên chế.

Về Nghị quyết số 19-NQ/TW tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, giảm mạnh về đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại hoặc giải thể đơn vị hoạt động không hiệu quả. Đến năm 2030, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; tiếp tục giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và giảm chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng theo Thứ trưởng Đông, về Nghị quyết số 20-NQ/TW tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế trong ngành GTVT và của các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, CCVCLĐ ngành GTVT tăng hàng năm. Đây phải được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cơ quan, đơn vị.

Lê Tươi