Bộ GTVT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết XIII của Đảng

27/03/2021 10:18

Bộ GTVT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết XIII của Đảng tại 27 điểm cầu, với hơn 1.000 cán bộ chủ chốt…

Bộ GTVT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết XIII của Đảng 1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 27/3, Ban Cán sự đảng phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ngành GTVT để nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với đường truyền của Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư chủ trì, tổ chức.

Hội nghị của Bộ GTVT được tổ chức tại 27 điểm cầu, với hơn 1.000 cán bộ, đảng viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ sau Đại hội XIII đến nay, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành GTVT phấn khởi, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị các cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong 5 năm tới.

Đồng thời nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong các văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực.

Bộ GTVT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết XIII của Đảng 2

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Bộ GTVT - điểm cầu trụ sở Bộ GTVT

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và kế hoạch của cấp mình trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm chất lượng và phù hợp với từng đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cùng đó tập trung công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành GTVT đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ; có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chặt chẽ thành phần dự học Nghị quyết thuộc đơn vị mình bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng và khi kết thúc hội nghị báo cáo kết quả học tập Nghị quyết theo kế hoạch”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo.

Ngay sau lễ khai mạc, hội nghị nghe các nội dung theo chương trình học tập của Hội nghị toàn quốc của Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng nay (27/3), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra dưới sự chủ trì của Ban Bí thư với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội cùng điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27-28/3, sẽ nghiên cứu xoay quanh 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sau hội nghị này, các cấp ủy trong toàn Đảng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thanh Thúy