Bộ GTVT xin dừng xuất bản 5 tạp chí và Báo Đường sắt

26/03/2015 18:31

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa phê duyệt Đề án sắp xếp các báo, tạp chí thuộc Bộ.

bộ gtvt xin dừng xuất bản 5 tạp chí và báo Đường sắt
Bộ GTVT sẽ chỉ còn 1 báo và 1 tạp chí khoa học

Mục tiêu của Đề án là thực hiện tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 10 sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí. Xây dựng Báo Giao thông thành cơ quan truyền thông đủ mạnh,  có vai trò định hướng thông tin; khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, có quá nhiều báo, tạp chí trong mỗi bộ ngành. 

Theo Đề án đã được phê duyệt, ngoài Báo Đường sắt, 5 tạp chí thuộc Bộ GTVT sẽ dừng xuất bản gồm: Tạp chí Hàng hải Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; Tạp chí Hàng không Việt Nam trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam; Tạp chí Đường bộ Việt Nam trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Tạp chí Đường thuỷ nội địa Việt Nam trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tạp chí Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tạp chí Công nghiệp Tàu thuỷ trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ được chuyển về Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam quản lý.

Để triển khai quyết định này, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc dừng xuất bản đối với các báo, tạp chí trên.

Cơ quan chủ quản của các báo, tạp chí nêu trên có trách nhiệm rà soát, bàn giao nhân sự làm công tác chuyên môn báo chí (phóng viên, biên tập viên, họa sỹ thiết kế) về Báo Giao thông. Bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định cho nhân sự của báo, tạp chí không thuộc diện chuyển về Báo Giao thông. Chịu trách nhiệm với tư cách là cơ quan chủ quản để giải quyết vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của báo, tạp chí trực thuộc theo quy định.

bộ gtvt xin dừng xuất bản 5 tạp chí và báo Đường sắt
Gian báo chí Ngành GTVT tại Hội báo xuân 2015

Quyết định yêu cầu các cơ quan trên phối hợp với Báo Giao thông và Tạp chí Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông của đơn vị.

Báo Giao thông có trách nhiệm tiếp nhận nhân sự làm công tác chuyên môn báo chí theo bàn giao của cơ quan chủ quản các báo, tạp chí và bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách theo quy định kể từ ngày nhận bàn giao.

Quyết định cũng yêu cầu Báo Giao thông thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông, chủ động, kịp thời phản ánh thông tin về Ngành và nghiên cứu tăng kỳ, tăng số lượng phát hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và bảo đảm hiệu quả hoạt động. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để tiếp tục thực hiện công tác thông tin, truyền thông mà các báo, tạp chí đang thực hiện.

Bộ GTVT giao Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, chủ trì thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển giao Tạp chí Công nghiệp tàu thủy về Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Quyết định do Bộ trưởng Bộ GTVT ký ghi rõ: các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn Báo Giao thông và các cơ quan chủ quản của báo, tạp chí trong việc thực hiện Đề án.

Tiến Mạnh