Bộ luật hình sự 2015 sai sót: Chính thức lùi thi hành 4 luật

30/06/2016 11:06

Quốc hội khóa XIII chính thức thông qua Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015.

Bộ luật hình sự 2015 sai sót: Chính thức lùi thi hành 4 luật 1

Quốc hội khóa XIII chính thức thông qua Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015.

Sáng 30/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố về Nghị quyết lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự và một số luật khác có liên quan.

Công bố của Văn phòng Chủ tịch nước nêu rõ: Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; căn cứ điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước công bố Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Nghị quyết này được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 29/6/2016. Theo đó, tuyệt đại đa số các ĐBQH bỏ phiếu nhất trí với phương án lùi thời hạn thi hành Bộ luật này.

Quốc hội quyết nghị bổ sung Dự án luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ hai.

Lùi hiệu lực thi hành 4 Bộ luật trên từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành, trừ một số quy định có lợi cho người phạm tội.

Nghị quyết cũng quy định rõ: Tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12), Bộ luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, Pháp lẹnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi bổ sung một số điều theo Pháp lệnh 2006 và 2009 tại Quốc hội khoá XI và XII); nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 98/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày 1/7/2016, thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 điều 7 của Bộ luật Hình sự 2015 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết 109/2015/QH13

Áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 2015 và nghị quyết số 109.

Nghị quyết cũng giao Toà án NDTC hướng dẫn thi hành việc thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội; UBTVQH, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/6/2016.

Di Linh