Bổ nhiệm người ngoài Đảng: Bước đột phá lựa chọn người tài của TP.HCM

29/06/2016 13:20

Trước khi có quyết định, ông Lê Nguyễn Minh Quang đã trải qua kỳ phỏng vấn, sát hạch tuyển lựa rất gắt gao.

Đỗ Loan - Phan Tư - Hoài Thu