Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX quân sự

01/09/2016 16:13

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 93/2016/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

bộ quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp gplx quân sự

Ngày 24/6/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 93/2016/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự.

Theo đó, Thông tư số 93/2016 quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quân sự trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư trên áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quân sự; các cơ sở đào tạo lái xe quân sự trong Bộ Quốc phòng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quân sự.

>>> Xem thêm video:

Thông tư số 93/2016/TT-BQP gồm 5 chương, 48 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2016 thay thế Thông tư số 32/2010/TT-BQP, ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe quân sự và Thông tư số 141/2014/TT-BQP, ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi điều 21 Thông tư số 32/2010/TT-BQP, ngày 08/4/2010.

Toàn văn Thông tư số 93/2016/TT-BQP quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự:

Thanh Hà